เอกสารดาวน์โหลดทั่วไป

งานกิจกรรมนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการสำหรับองค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต10/12/201637.00 KBDownload
ตัวอย่างการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016294.66 KBDownload
แบบฟอร์มการเขียนโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/2016139.00 KBDownload
แบบฟอร์มขอนำส่งรายชื่อเพื่อบันทึกกิจกรรมงานกิจกรรมนิสิต10/12/201613.13 KBDownload
แบบฟอร์มขอเลขที่อ้างอิงกิจกรรมนิสิต สำหรับบันทึกใน supreme2004งานกิจกรรมนิสิต10/12/201650.07 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญอาจารย์ที่ปรึกษางานกิจกรรมนิสิต1/20/2017112.75 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดตั้งชมรมนิสิตงานกิจกรรมนิสิต2/7/201717.62 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติต่ออายุชมรมงานกิจกรรมนิสิต1/20/201738.07 KBDownload
แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรมงานกิจกรรมนิสิต10/12/201614.28 KBDownload
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการชมรมงานกิจกรรมนิสิต1/20/2017142.04 KBDownload
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการงานกิจกรรมนิสิต10/12/201619.80 KBDownload
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรนิสิตงานกิจกรรมนิสิต11/18/201622.29 KBDownload
เอกสารประกอบการขอจัดตั้งชมรมนิสิต และ ต่ออายุชมรมนิสิตงานกิจกรรมนิสิต2/7/201715.71 KBDownload

งานสวัสดิการนิสิต

 TitleCategoryModified DateSize 
แบบแจ้งความจำนงเพื่อเบิกเงินประกันกรณีประสบอุบัติเหตุงานสวัสดิการนิสิต10/12/201674.02 KBDownload
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้างานสวัสดิการนิสิต10/12/201630.53 KBDownload

งานแนะแนวให้คำปรึกษา

 TitleCategoryModified DateSize 
ใบสมัครทำงานพิเศษงานแนะแนวให้คำปรึกษา10/12/201659.25 KBDownload