รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

 รองศาสตราจารย์ นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต
 Assistant Professor Olarn Prommalikit, MD.

 Vice President for Student Development

   

 

 

       

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี  โชว์พิทธพรชัย
 Assistant Professor Dr.Udomsri Showpittapornchai

 Assistant to President for Student Development

   

   
       
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต


 Assistant Professor 

 Assistant to President for Student Development

 

   

 ผู้อำนวยการส่วนกิจการนิสิต

 นางสาววรรณวดี  พรหมสุรินทร์
 MS.WANVADEE  PHROMSURIN

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ

 ติดต่อ  12082
 อีเมล  wanvadee@g.swu.ac.th

   
       

 นายสุภฤกษ์  กิจวาส
 MR.SUPHARERK  KITWART

 หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

 ติดต่อ  15351
 อีเมล    supharerk@swu.ac.th 


 

 

       

 นางสาววรรณี  จันทร์ฉาย
 MS.WANNEE  CHANCHAY

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 ติดต่อ  15351

 อีเมล     wannee@swu.ac.th

 นางสาววรรณา  บุปผากิจ
 MS.WANNA  BUBPAKIT

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12089

 อีเมล     wannab@g.swu.ac.th

       

 นางสาวนิศาชล  เสดสุวรรณ์
 MS.NISACHON  SADSUWAN

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  15351

 อีเมล peungy@windowslive.com     

 นางสาวจุไรวรรณ  ส่งวงษ์จินดา 
 MS.JURAIWAN  SONGWONGJINDA

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  21307

 อีเมล swubird@hotmail.com

       
 

    

 

 

       

 นางดวงสมร  ทวีสุข
 MRS.DUANGSAMORN THAVEESUK

หัวหน้างานสวัสดิการนิสิต

 ติดต่อ  12086
 อีเมล    duangsam@swu.ac.th


 

 

       

 นางสาวนภัสวรรณ  จิตรผิวเกลี้ยง
 MS.NAPATSAWAN  JIDPEWKLIENG

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 ติดต่อ  12085

 อีเมล   napatsa@swu.ac.th  

 

 

       

 นางสาวกัญฐณา  พิกุลน้อย
 MS.GUNTHANA  PIKUNNOI

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12084

 อีเมล    kanthanape@gmail.com

 นางสาคร สกุลดี 
 MRS.SAKHON  SAKHUNDE

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  27284

 อีเมล   sakhon@g.swu.ac.th

       

 นางสาวพรสวรรค์  รอดกูล
 MS.PONSAWAN  RODKUN

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12083

 อีเมล   ponsawan@g.swu.ac.th

 ว่าที่ ร.ต. หญิงรุ่งอรุณ  พันธ์ศรี  
 ACTING  SUB.LT.RUNGARUN  PUNSRI

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ติดต่อ  21308

 อีเมล   rungarunp@g.swu.ac.th

       

 นางสาวนฤมล  ไกรยะราช
 MS.NARUMON  KRAIYARACH

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12083

 อีเมล   narumonkr@hotmail.com

   

 

       

 นางนาถลดา  ประถมของ
 MRS.NATHLADA  PRATHOMKHONG

 หัวหน้างานแนะแนวให้คำปรึกษา

 ติดต่อ  15358
 อีเมล   chitta@g.swu.ac.th


 

 

       

 นางสาวศุภวรรณ  ตัณฑิกุล 
 MS.SUPAWAN  TANTHIKUL

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ติดต่อ  12094

 อีเมล   supawant@g.swu.ac.th   

 นางสาวขวัญทิพย์  ปทุมธนรักษ์ 
 MS.KHWUNTIP  PATOOMTANARUK

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ติดต่อ  27283

 อีเมล   khwuntip@g.swu.ac.th

       

 นางสาวกวินทรา  วุฒิศิริชัยนันท์
 MS.Kawintra  Wuttisirichainan

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ติดต่อ  15355

 อีเมล    kawintraw@g.swu.ac.th

 นางสาวนันทวัน  ยามวินิจ  
 

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 ติดต่อ  21305

 อีเมล   nantawanp@g.swu.ac.th

       

  
 

 

 ติดต่อ  

 อีเมล

   
       
       

 นายนฤพนธ์  สีแสด
 MR.NARUPON  SISAED

 หัวหน้างานบริหารและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 ติดต่อ  12080 

 อีเมล   narupon@g.swu.ac.th


 

 

       

 นางสาวภัทรพร  ด่านธานินทร์
 aum901@hotmail.com

 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 ติดต่อ  12092

 อีเมล   aum901@hotmail.com

 นางสาวธัญสินี  โพธิ์ปั้น
 MS.THANSINEE  PHOPUNT

 พนักงานพิมพ์ ส.3

 ติดต่อ  12081

 อีเมล   phopunt@hotmail.com

       

 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีพุฒ
 MS.JUTARAT  SRIPUT

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12081

 อีเมล   jutarats@g.swu.ac.th

 นายจีรพันธุ์  ด้วงเพียร
 MR.JEERAPUN  DOUNGPHIAN

 พนักงานพิมพ์ ส.2

 ติดต่อ  15355

 อีเมล  oiloiloilplus@hotmail.com

       

 นางสาววิภาพร  ศิริกำเนิด
 MS.WIPAPORN  SIRIKHAMNERD

 นักวิชาการศึกษา

 ติดต่อ  12091

 อีเมล   wipaporns@g.swu.ac.th

 นางสาวหญิงชนก  เงินทอง
 MS.YINGCHANOK  NGOENTHONG

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ  12088

 อีเมล   yingchanok@hotmail.com

       

 นางพธูรัตน์  ชูเมือง
 MRS.PATURATANA  CHOOMUANG

 นักวิชาการพัสดุ

 ติดต่อ  15353

 อีเมล   paturatna@g.swu.ac.th

 นางสาวอัญชลี  ใสแสง
 MS.AUNCHALEE SAISANG

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ  12090

 อีเมล   jiw711@hotmail.com

 

 นางจุฬารัตน์  หาบ้านแท่น
 MRS.JULARAT  HABANTAN

 คนงาน

 ติดต่อ  15351

 อีเมล   

 นางสาวกัญญารัตน์  ผดุงกิจ
 MS.KANYARAT  PHADUNGKIT

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ  21307

 อีเมล   

 

 นางสาวสุภาภรณ์  สีตา
 MS.SUPAPON  SEETA

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ติดต่อ  15353

 อีเมล   supapan6288@gmail.com