ข่าวสารล่าสุด

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ครบรอบ 12 ปี

Jutarat Sriput 0 262

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 12 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพ 2 อัตรา

Jeerapun Doungphian 0 230

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2559

Jutarat Sriput 0 561

กองกิจการนิสิต ได้จัดทำคู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตใหม่ ในด้านการรับบริการและสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นิสิต และพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประการ

First69707172737475767778Last