ข่าวสารล่าสุด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2559

Jutarat Sriput 0 0

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

Jutarat Sriput 0 0

ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

Jutarat Sriput 0 0

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559

Jutarat Sriput 0 0
First12345678910