ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

Jutarat Sriput 0 172

เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรม ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงออกประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 3

Jutarat Sriput 0 597

ขอให้ผู้มีรายชื่อไปลงชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  หากพ้นกำหนดจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์และจะเรียกรายชื่อที่ลงทะเบียนสมัครในลำดับต่อไปเข้าร่วมกิจกรรมแทน

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารกิจกรรมนิสิต (ประสานมิตร)

Jutarat Sriput 0 218

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับ ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวมและที่ทำการขององค์กรนิสิต ตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการ “Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน”

Jutarat Sriput 0 522

ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 

นิสิต มศว ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562”

Jutarat Sriput 0 43

จากสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

12345678910Last