ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

“SWU Singing Talent” “PostToday Wealth Campus 2018”

รับนิสิต มศว ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดร้องเพลง โดยไม่จำกัดแนวเพลงในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2561 
สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร

Previous Article ประกาศผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี
Next Article รับสมัครนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสา ปี 2”
Print
190

Documents to download

x