ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิ์ศักดิ์ จินดาวงศ์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิ์ศักดิ์ จินดาวงศ์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับ "รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษา" จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

 

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Previous Article รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
Next Article ประกาศผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี
Print
115

x