ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

นิสิต มศว รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ ศาลาอบรมสงฆ์  วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร

โดยมีตัวแทนนิสิต มศว จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

1. นายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา                    นิสิตชั้นปีที่ 2        คณะเศรษฐศาสตร์

2. นางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา           นิสิตชั้นปีที่ 2        คณะกายภาพบำบัด

3. นายณัฐสิชฌ์ พินยะสิน                              นิสิตชั้นปีที่ 2        คณะสังคมศาสตร์

4. นางสาวพลอยไพลิน ศิริกุล                         นิสิตชั้นปีที่ 3        คณะสังคมศาสตร์

5. นางสาวปณิตา สถีระศรินทร์                       นิสิตชั้นปีที่ 4        คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. นายพันธกานต์ ใบเทศ                              นิสิตชั้นปีที่ 4        คณะศิลปกรรมศาสตร์

ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

Previous Article เชิญชวนนิสิต ส่งผลงานประกวดสรรค์สร้างแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม
Next Article สภาหอการค้าไทย รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน
Print
289

x