ข่าวสารล่าสุด

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2560

โดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต กล่าวเปิดงาน 
เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีนิสิตพิการที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 6 คน  ดังนั้นศูนย์บริการสนันสนุนนิสิตพิการ ส่วนกิจการนิสิต ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสนันสนุนนิสิตพิการ ได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จและมีความพร้อมในการก้าวสู่อาชีพและศึกษาต่อ ให้นิสิตพิการรุ่นน้องได้เห็นแบบอย่างความสำเร็จจากรุ่นพี่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาเพิ่มพลังบวกเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสวนาต้นแบบจากพี่สู่น้อง กิจกรรม Goodbye Senior กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตและอาชีพชุมชน ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

Previous Article การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
Next Article ประกาศผลการประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don't Smoke
Print
265

x