ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การส่งข้อมูลผลงานนิสิตเพื่อพิจารณารับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ มศว ปีการศึกษา 2560

ส่วนกิจการนิสิต กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 16.00-21.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และสนามหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม  กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อมอบทุนภูมิพลแก่นิสิต มอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้กับโครงการที่ได้รับการยกย่องและนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งเลี้ยงขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นิสิตทุกคนที่ได้ช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละ

ในการนี้ ส่วนกิจการนิสิต จึงขอแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูลผลงานนิสิตเพื่อพิจารณาดังนี้

1. คัดเลือกนิสิตเพื่อพิจารณารับทุนภูมิพล

2. ส่งโครงการเพื่อพิจารณารับรางวัล

3. ข้อมูลนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ

โดยสามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ในเอกสารแนบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูลไปยังส่วนกิจการนิสิตภายในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการต่อไป  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร. 0 2260 9547

Previous Article ประกาศรายชื่อ กำหนดการ การเดินทางและการเตรียมตัวของนิสิตค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่น 4
Next Article ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
Print
589

x