ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ 60 รุ่นที่ 5

นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จำนวน 237 คน รวมทั้งรายชื่อลงทะเบียนสำรอง  
หากนิสิตประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ไปลงชื่อยืนยันที่ส่วนกิจการนิสิต ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มี.ค. 2561         
* นิสิตไม่ไปลงลายมือชื่อยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม
          - นิสิตที่เรียน มศว ประสานมิตร ลงชื่อยืนยันได้ที่ คุณหญิงชนก  ส่วนกิจการนิสิต  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
           - นิสิตที่เรียน มศว องครักษ์ ลงชื่อยืนยันได้ที่ คุณกัญญารัตน์ ส่วนกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ชั้น 1
* นิสิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมลำดับที่ 201-237 เป็นรายชื่อสำรอง จะต้องไปลงชื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนดข้างต้นเช่นเดียวกัน
เมื่อสิ้นสุดวันที่กำหนดยืนยันแล้วไม่มาลงชื่อจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้สิทธิ์แก่นิสิตรายชื่อสำรองที่ลงชื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมไว้
โดยจะแจ้งให้นิสิตรายชื่อสำรองทราบภายในวันที่ 20 มี.ค. 2561 ตามลำดับที่การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไว้

นิสิตที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรุ่นที่ 1- 4 แล้ว ขอให้สละสิทธิ์
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตคนอื่นได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

Previous Article ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don’t Smoke
Next Article ประกาศรายชื่อ กำหนดการ การเดินทางและการเตรียมตัวของนิสิตค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่น 4
Print
463

x