ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ 60 รุ่นที่ 4

นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จำนวน 248 คน รวมทั้งรายชื่อลงทะเบียนสำรอง หากนิสิตประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ไปลงชื่อยืนยันที่ส่วนกิจการนิสิต ตั้งแต่วันนี้ – 2 มี.ค. 2561  นิสิตไม่ไปลงลายมือชื่อยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม
- นิสิตที่เรียน มศว ประสานมิตร ลงชื่อยืนยันได้ที่ คุณหญิงชนก  ส่วนกิจการนิสิต  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
- นิสิตที่เรียน มศว องครักษ์ ลงชื่อยืนยันได้ที่ คุณกัญญารัตน์ ส่วนกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ชั้น 1

นิสิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมลำดับที่ 201-248 เป็นรายชื่อสำรอง จะต้องลงชื่อยืนยัน เข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนดข้างต้นเช่นเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดวันที่กำหนดยืนยันแล้วไม่มาลงชื่อจะถือสละสิทธิ์ และให้สิทธิ์แก่นิสิตรายชื่อสำรองที่ลงชื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมไว้ โดยจะแจ้งนิสิตรายชื่อสำรองให้ทราบภายในวันที่ 5 มี.ค. 2561 ตามลำดับการลงทะเบียนจากลำดับที่ 201 ไปถึงลำดับที่ 248

ดูรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบ

Previous Article ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ
Next Article ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561 ด้วยในปีการศึกษา 2561
Print
445

Documents to download

x