ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

มศว ส่งเสริมสังคมการเกื้อกูลกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจสำคัญด้านการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งของการดำเนินงาน นั่นก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ในการเกื้อกูลกันระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จึงจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แนวทางโครงการพระราชดำริ” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันได้เสริมสร้างทักษะ เทคนิคการสอน และการทดลองวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและน่าสนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัย ไปพร้อมกับการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาศิษย์ปัจจุบัน และเพื่อเทิดพระเกียรติ เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “กิจกรรมวิทยาศาสตร์แนวทางโครงการพระราชดำริ” พร้อมทั้งได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและถอดบทเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ ทั้งยังเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ด้าน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า “พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ถูกถ่ายทอดผ่านทางโครงการพระราชดำริหลายโครงการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทรงเป็นต้นแบบในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นำเอาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นพลังของประเทศ เริ่มต้นด้วยการปลูกฝังความสนใจ ระบบการคิด ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งครูและผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เด็กและเยาวชนเกิดทัศนะคติที่ดี และมีความสนใจที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ ครูและผู้ปกครองต้องมีความรู้ มีทักษะและเทคนิคด้านการสอน มีรูปแบบและวิธีการสอน ที่น่าสนใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ได้ผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชาชีพออกไปทำงานและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของศิษย์เก่า ไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ในการเกื้อกูลกันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย อีกด้วย"

----------------------------------------
ภาพ/ข่าว : จุฑารัตน์ ศรีพุฒ

Previous Article ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
Next Article ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าได้รับโล่เชิดชูเกียรติรองผู้อำนวยการโรงเรียน / ครู ดีเด่น
Print
283

x