ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรม มศว ปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรม ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงออกประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561  พร้อมทั้งขอแจ้งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มการขอต่ออายุชมรม
2. หนังสือขออนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ

Previous Article เชิญชวนนิสิตส่งผลงานวิดีโอและโปสเตอร์ ลุ้นรับเงินทุนการศึกษา ภายใต้หัวข้อ "บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา"
Next Article ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
Print
369

x