ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ”

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “เรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ” วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ดูรายชื่อได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ)

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.00 – 08.30 น.       ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ และรับประทานอาหารว่าง ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 19

เวลา 08.30 – 09.00 น.       พิธีเปิดโครงการ

เวลา 09.00 – 12.00 น.       การอบรมเชิงปฏิบัติการ
                                         หัวข้อ : กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ                                                
                                         วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

เวลา 12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

เวลา 13.00 – 16.00 น.       การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
                                         หัวข้อ : กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (ต่อ)

                                                   : ถอดบทเรียน

เวลา 16.00 น.                 พิธีปิดโครงการ

 

Previous Article ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 21
Next Article ประกาศ การได้มาซึ่งสมาชิกสภานิสิตส่วนของผูัแทนคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
Print
358

x