ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ผู้แทนศิษย์เก่าองค์การนิสิต มศว 41-44 มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต

นายชลธิศ กรดี ตัวแทนศิษย์เก่าองค์การนิสิต มศว 41-44 มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในนาม "คณะศิษย์เก่าองค์การนิสิต มศว 41-44" ตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในรั้วมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการส่งเสริมทักษะในการทำงานและเป็นโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และสัมผัสกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกเหนือจากบทเรียน จึงมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาและการทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมี นางสาววรรณวดี พรหมสุรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการนิสิต เป็นผู้รับมอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Previous Article โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความเครียด"
Next Article บริษัทสยามกรีน เอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Print
303

x