ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความเครียด"

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความเครียด"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความเครียด” จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตสามารถจัดการความเครียดทางด้านอารมณ์ สังคม และการศึกษาได้ด้วยตนเอง ได้หลักการและแนวทางในการจัดการความเครียดอย่างถูกวิธี และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โครงการจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ และวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร

*นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการบันทึกกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมเลือกสำหรับนิสิตรหัส 60 และบันทึกกิจกรรมหมวดที่ 2 สำหรับนิสิตรหัส 59 ลงมา

Previous Article เชิญชวนเข้าร่วมงาน SWU JOB FAIR 2018
Next Article ผู้แทนศิษย์เก่าองค์การนิสิต มศว 41-44 มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต
Print
478

x