ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ระดับมหาวิทยาลัย)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนิสิตรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกาา ปีการศึกษา 2560 ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการประเมินและคัดเลือกนิสิตเข้ารับการคัดเลือกตามขนาดของสถาบันศึกษาที่จำแนกตามเขตภูมิภาคที่ระบุต่อไปนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้คัดเลือกนิสิตที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายมารุตต์  แสงสุข  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

Previous Article ประกาศรายชื่อนิสิตไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2 และรายชื่อสำรอง
Next Article ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ระดับมหาวิทยาลัย)
Print
435

x