ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อนิสิตไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2 และรายชื่อสำรอง

1. ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อนิสิตค่ายแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมรุ่นที่ 2 จำนวน 200 คน ไปลงลายมือชื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่านิสิตไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม และจะเรียกรายชื่อสำรองเข้าร่วมกิจกรรมแทน

 - นิสิต มศว องครักษ์ ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณกัญญารัตน์ ผดุงกิจ ส่วนกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ชั้น1

 - นิสิต มศว ประสานมิตร ยืนยันยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณชวัลกร รุกขวัฒนกุล ส่วนกิจการนิสิต อาคาร 9 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

หากนิสิตที่มีรายชื่อแต่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 2 แล้ว ขอความร่วมมือนิสิตแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนกิจการนิสิต เช่นเดียวกัน เพื่อจะเรียกนิสิตรายชื่อสำรองเข้าร่วมกิจกรรมแทน

2. นิสิตที่ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต จะได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการเตรียมตัวและกาหนดการกิจกรรมค่ายฯ ทางกรุ๊ปไลน์หรืออีเมลต่อไป
 

Previous Article เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2-5
Next Article ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ระดับมหาวิทยาลัย)
Print
613

x