ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ สำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือเลขที่ ศธ 0508/ว1740 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 มานั้น

ในการนี้ ส่วนกิจการนิสิต จึงขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัยในการดำเนินการคัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนของคณะ/วิทยาลัย ละ 1 คน ส่งชื่อพร้อมผลงานโดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครตามหัวข้อ ดังนี้
1. แบบเสนอชื่อนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2. แบบรายงาน ก.
3. แบบฟอร์มกรอกประวัติและผลงานของนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
และส่งเอกสารมายังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิศาชล  เสดสุวรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5725-5746 
เพื่อส่วนกิจการนิสิตจะดำเนินการคัดเลือกนิสิตเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่อไป

Previous Article กิจกรรมจิตอาสาค่ายบูรณาการความรู้คู่ความดี (Science Kid Camp)
Next Article กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559
Print
782

x