ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

กิจกรรมจิตอาสาค่ายบูรณาการความรู้คู่ความดี (Science Kid Camp)

อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และ อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง นำนิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ทำกิจกรรมจิตอาสาค่ายบูรณาการความรู้คู่ความดี (Science Kid Camp) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 15-16 พศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้ Active Learning และ Happy Learning โดยผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในลักษณะ Play & Learn ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการคิดและการทำงานร่วมกัน กิจกรรมนี้สร้างความสุขใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ

Previous Article กำหนดการและเตรียมตัวไปค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1
Next Article การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Print
348

x