ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1 (24-26 พ.ย.2560)

ประกาศรายชื่อนิสิตค่ายแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 200 คน ให้นิสิตที่มีรายชื่อไปลงลายมือชื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่านิสิตไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม และเรียกนิสิตรายชื่อสำรองเข้าร่วมกิจกรรมแทน

- นิสิต มศว องครักษ์ ยืนยันได้ที่ คุณกัญญารัตน์ ผดุงกิจ ส่วนกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ชั้น 1

- นิสิต มศว ประสานมิตร ยืนยันได้ที่ คุณชวัลกร รุกขวัฒนกุล ส่วนกิจการนิสิต อาคาร 9 สานักงานอธิการบดี ชั้น 1

 นิสิตที่มีรายชื่อแต่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 1 ขอความร่วมมือนิสิตแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วนกิจการนิสิตเช่นเดียวกัน เพื่อจะเรียกนิสิตรายชื่อสารองเข้าร่วมกิจกรรมแทน

Previous Article รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2561
Next Article ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
Print
557

x