ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

มศว จัดงาน SWU OPEN HOUSE 2017

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงาน SWU OPEN HOUSE 2017 ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับข้อมูลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ/วิทยาลัย ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Previous Article รับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1
Next Article คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ SWU OPEN HOUSE 2017
Print
243

x