ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว

รับสมัครจำนวน 200 คน/รุ่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_gMsBnlpgEWBsbyfUOUSKrlKOCgfy4YDahh2bMe84xr6KJg/viewform

Previous Article ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2560
Next Article มศว จัดงาน SWU OPEN HOUSE 2017
Print
235

x