ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2559 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนิสิตในการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง 

ทำแบบประเมิน คลิก

Previous Article ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม นิสิต มศว
Next Article บริษัท Sea Thailand รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ International Management Associate
Print
238

x