ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในตำแหน่ง

1.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.ฝ่ายการเงินและบัญชี

3. โดยสามารถส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อพิจารณาตอบรับ ฝ่ายการตลาด 

4. ฝ่าย Products และ Support Sale

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  098-2769131

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://minorsmartkids.com/

Previous Article บริษัท เอ็ม วี เอส ที จำกัด รับสมัครงาน
Next Article บริษัทอะมิวอยซ์ ไทย รับสมัครพนักงานชั่วคราว
Print
154

x