ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

ส่วนกิจการนิสิต โดย งานแนะแนวให้คำปรึกษา จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้นิสิตเกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะกระบวนการให้คำปรึกษาเบื้องต้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือเพื่อนนิสิตเพื่อคลี่คลายปัญหา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนิสิตที่เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ และเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตเพื่อนช่วยเพื่อน

Previous Article ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการชมภาพยนตร์ (ชมฟรี)
Print
342

x