ข่าวสารล่าสุด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ทั้งนี้ โดยจะให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2560  ถึง 31 กรกฎาคม 2561 วงเงินประกันที่บริษัทให้ความคุ้มครอง ดังนี้

1. ผลประโยชน์พื้นฐาน (กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต) จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนอกเหนือจากอุบัติเหตุ จำนวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

 

Previous Article บริษัท แลคตาซอย จำกัด โครงการ “แลคตาซอยรักแม่ 2560 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ”
Next Article กรมควบคุมโรค แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
Print
185

x