ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

บริษัท แลคตาซอย จำกัด โครงการ “แลคตาซอยรักแม่ 2560 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ”

บริษัท แลคตาซอย จำกัด

โครงการ “แลคตาซอยรักแม่ 2560 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ”

ด้วยบริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้จัดโครงการ “แลคตาซอยรักแม่ 2560 เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ” เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงถึงความรักความผูกพัน ที่มีต่อกัน ระหว่างแม่และลูก เป็นการร่วมระลึกและเทิดทูนพระคุณแม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเขียน และการใช้หลักภาษาไทยที่ถูกต้อง

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดส่งภาพถ่ายของตัวเองกับคุณแม่ติดบนกระดาษขนาด A4 พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพ ในหัวข้อเรื่อง “เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน” ไม่เกิน 10 บรรทัด โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นี้ มายัง ตู้ ปณ. 8 ปณฝ. คลองบางนา กรุงเทพฯ 10262 ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด ส่งถึงบ้านฟรี

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-2452-4477, 08-2456-7744, 02-396-0320-7

Previous Article ประกาศ มศว เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
Next Article พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
Print
258

x