ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์
1. ให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ ทำให้นิสิตได้รู้จักมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจ และมีความมั่นใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องได้มีโอกาสรู้จักกัน เกิดความรัก ความสามัคคีและประทับใจในสถาบัน
3. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประการ ให้มีความสามารถในการปรับตัวและดำเนินชีวิตประจำวัน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
4. มหาวิทยาลัยได้เริ่มปูพื้นฐานการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 1 อันจะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาศักยภาพนิสิตในกิจกรรมและรูปแบบอื่นอันหลากหลายในช่วงที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยจนกว่าจะจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=12546

Previous Article สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด
Next Article กรมกิจการเด็กและเยาวชน การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19
Print
396

x