ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

กระทรวงการต่างประเทศ ขั้นตอนการรับนิสิตฝึกงานและ Procedure and Guidelines of the ASEAN Foundation Student Internship Programme

กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอนการรับนิสิตฝึกงานและ Procedure and Guidelines of the ASEAN Foundation Student Internship Programme

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการรับนิสิตฝึกงานที่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) โดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มีหน้าที่สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดำเนินการร่วมกับองค์กรของอาเซียนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนกาสร้างประชาคมอาเซียน ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศจึงส่งเอกสารขั้นตอนการรับนิสิตฝึกงานและ Procedure and Guidelines of the ASEAN Foundation Student Internship Programme (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://aseanfoundation.org/what-we-do/internship-programme

Previous Article รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
Next Article มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand)
Print
185

x