ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ รับสมัครนิสิตที่มีคุณสมบัติและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 6,500 บาท โดยนิสิตสามารถส่งใบสมัครไปที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 41 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
**สำหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-281-9563 กด 122

Previous Article ส่งมอบงานขององค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article เชิญชวนนิสิตและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
Print
632

Documents to download

x