ข่าวสารล่าสุด

ส่งมอบงานขององค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการส่งมอบงานขององค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 -13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรนิสิตได้นำเสนอผลงานขององค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2559 และเปิดโอกาสให้ผู้แทนองค์กรนิสิตชุดเก่าและชุดปัจจุบันได้ส่งต่องานระหว่างรุ่นสู่รุ่น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Previous Article สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เชิญชวนนิสิตและประชาชนทั่วไป เขียนเรื่องสั้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จรพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่ของแผ่นดิน
Next Article รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
Print
241

x