ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ สวนไทรโยค แพผาผึ้ง รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นิสิตได้รับทราบนโยบาย การจัดกิจกรรมและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาให้นิสิตได้มีภาวะความเป็นผู้นำ และสร้างความคุ้นเคย ความรัก ความสามัคคีระหว่างนิสิตต่างคณะ ทำให้สะดวกในการติดต่อประสานงานและการจัดกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ภาวะความเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการองค์กร” กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนิสิต” กิจกรรมบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานขององค์กรนิสิต” กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “การเขียนโครงการและรายงานผลการจัดกิจกรรม” กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “แนะแนวการปฏิบัติในการใช้เงินกิจกรรม/กีฬานิสิต” และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Previous Article โครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการให้คำปรึกษา
Next Article สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เชิญชวนนิสิตและประชาชนทั่วไป เขียนเรื่องสั้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จรพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่ของแผ่นดิน
Print
240

x