ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการให้คำปรึกษา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการให้คำปรึกษา

โดยวิทยากรจากสถาบันราชานุกูล แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะให้คำปรึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายให้คำปรึกษา โครงการจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพ ฯ

Previous Article คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาสภานิสิต ปีการศึกษา 2560
Next Article โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
Print
260

x