ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา "วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม"

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา "วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม" ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 6.30-10.10 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

* นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว จะได้รับการบันทึกกิจกรรมในหมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม)

Previous Article บริษัท เคซีเอ็น เมทัลรูฟ แอนด์ คอนสเตร์คชั่น จำกัด รับสมัครงาน
Next Article กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”
Print
166

Name:
Email:
Subject:
Message:
x