ข่าวสารล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มศว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมารยาทไทย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มศว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมารยาทไทย เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ส่วนกิจการนิสิต นำตัวแทน จำนวน 2 ทีม ได้แก่

ทีมที่ 1 ประกอบด้วย 
1. นายปฐมพร ดำงาม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
2. นางสาวบุษราคัม ทัศบุตร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
3. นางสาวณิชกานต์ อรชร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์
4. นางสาวสายรุ้ง เพียรอนุรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์

ทีมที่ 2 ประกอบด้วย 
1. นายกรวิชญ์ ตลับทอง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายสมรักษ์ จันทร์แดง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพลศึกษา
3. นางสาวพิชญาภา ปรีชาวุฒิ นิสิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
4. นางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด

เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นิสิตทีมที่ 2 ได้รับรางวัลชมชย จากการประกวดในครั้งนี้

Previous Article สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก
Next Article ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ (วันไหล..มศว)
Print
262

x