ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ส่วนกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาและตัวแทนชมรมต่างๆ เข้าศึกษาดูงานทางด้านองค์การนิสิต สภานิสิต ชมรมต่างๆ และงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรส่วนกิจการนิสิต และคณะผู้แทนองค์การนิสิต และองค์กรนิสิตให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

Previous Article รับสมัคนิสิตเข้าร่วมอบรม "ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง" รุ่นที่ 68
Next Article เชิญชวนนิสิตส่งผลการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
214

x