ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้อนุมัติผลการคัดเลือกนิสิตผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

1. นางสาวเยาวภา  มีอำพันธ์  นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์
2. นายชนพ  คอนนารี  นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์
3. นายวิษณุ  ศรีโยธา  นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์
4. นายภูมิพัฒน์  ยาวิโล  นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นางสาวประภาพร  อ่อนด้วง  นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์

Previous Article บริษัท ฟลาวเวอร์ ดีไซน์ แลบ จำกัด รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ
Next Article เชิญเป็นอาสาสมัครในโครงการ "ฝรั่ง LIKE ไทยพาเที่ยว" ในกิจกรรม "Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย"
Print
730

x