ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ส่งเสริมการมีวินัยนิสิต มศว : การแต่งกายชุดนิสิต มศว ที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาัลยขอแจ้งรูปแบบการแต่งกายชุดนิสิต มศว ที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีบุคลิกภาพที่ดีและน่าชมเชยจากการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม 

นิสิตที่ไม่แต่งกายตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะถือปฏิบัติดังนี้
1. ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่รับติดต่อหรือให้บริการ
2. อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน
3. อาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้นๆ 

Previous Article การได้มาซึ่งสมาชิกสภานิสิตส่วนของผู้แทนคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
Next Article ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2559
Print
1426

x