ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือเลขที่ ศธ 0508/ว268 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  มานั้น

ในการนี้ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอความร่วมมือในการดำเนินคัดเลือกนิสิตในสังกัดของท่านเพื่อเป็นตัวแทนของคณะ/วิทยาลัย ละ 1 คน ส่งชื่อพร้อมผลงานโดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานประกอบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ และส่งเอกสารมายังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิศาชล  เสดสุวรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5725-5746 เพื่อส่วนกิจการนิสิตจะดำเนินการคัดเลือกนิสิต เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่อไป

Previous Article องค์การนิสิต จัดงาน SWU CHIC CHIC DAY
Next Article การได้มาซึ่งสมาชิกสภานิสิตส่วนของผู้แทนคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
Print
219

x