ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการ มศว ปลอดบุหรี่

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ มศว ปลอดบุหรี่ : กิจกรรม 1 รณรงค์ มศว ปลอดบุหรี่ SWU Smart Don’t Smoke ปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต่อไป


โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตและบริการ (อาคารพลาซ่า) มศว องครักษ์ และ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ตลาดนัด มศว ประสานมิตร ทั้งนี้ได้ประกาศผลการประกวดการออกแบบมาสคอตที่ได้จัดกิจกรรมให้นิสิตได้เข้าร่วมประกวดก่อนหน้านี้ซึ่งรางวัลที่ได้ชื่อ 
 

มาสคอต : "Mr.Stop" เป็นผลงานการออกแบบที่ชนะการประกวดโครงการภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) รณรงค์รงค์เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don't Smoke 2016 ของ นางสาวณัฐฐา กิจโสภา นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

Previous Article ขั้นตอนการจองห้องพักของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
Next Article องค์การนิสิต จัดงาน SWU CHIC CHIC DAY
Print
219

x