ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

รับสมัครนิสิต นักศึกษาประสานงาน (Liaison) การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รับสมัครนิสิต นักศึกษาประสานงาน (Liaison) การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560

ด้วย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 (The 11th International on Astronomy and Astrophysics : IOAA 2017) ระหว่างวันที่ 12 – 21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้มีนักเรียนและผู้ควบคุมทีมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมในการแข่งขัน 46 ประเทศ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้ผู้ประสานงาน (Liaison) ทำหน้าที่ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันตลอดกิจกรรม

จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตนักศึกษาผู้ประสานงาน (Liaison)

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-9071-2048 (คุณอุษณีย์ อภิบาลแบ)

Previous Article บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการ SCBS U-INVEST
Next Article ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
Print
143

x