ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้

ประกาศ! 
นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้
สามารถติดต่อขอรับทุนช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย โดยแจ้งความจำนงไปยังคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัดได้ตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2560

คุณสมบัติ
1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี
2. เป็นนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้

หลักฐาน 
1. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต
3. หนังสือรับรองพื้นที่อุทกภัยจากอำเภอ/จังหวัด
4. ภาพถ่ายบ้าน/พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
(ทั้งข้อ 2 และ 3 ต้องเป็นบ้านเลขที่เดียวกัน!)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานสวัสดิการนิสิต โทร.02-258-9105

Previous Article เชิญชวนนิสิต และศิษย์เก่าร่วมงาน SWU JOB FAIR 2017
Next Article เชิญชวนนิสิตอบรมในโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2560 ฟรี!
Print
362

x