ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

กิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรับใช้สังคม "ตามรอยเท้าพ่อ"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิสิตเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทำงานเป็นทีม และมีความสัมพันธ์ที่ดี และเพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ด้านจิตสำนึกสาธารณะและเป็นการกระตุ้นให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้สังคม ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

ส่วนกิจการนิสิต จึงขอเชิญชวนนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรับใช้สังคม "ตามรอยเท้าพ่อ" 
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 3 วันที่ 17-19 มีนาคม 2560

นิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง
โดยกรอกข้อมูลลงในสมัครให้เรียบร้อย และส่งคืนได้ที่ ส่วนกิจการนิสิต  

Previous Article ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15)
Next Article การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560
Print
2393

x