ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

มศว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนะแนวให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้การต้อนรับ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเข้าศึกษาดูงานแนะแนวให้คำปรึกษา ด้านการให้คำปรึกษา ระบบเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษา รูปแบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตในปัญหาวัยรุ่น วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 9C สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

Previous Article ส่วนกิจการนิสิต เปิดบริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์แก่นิสิต มศว
Next Article ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559
Print
186

x