ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2559 เพื่อสรรหานิสิต นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรับุทนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และเข้ารับราชการในส่วนต่างๆ ภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยสามารถสมัครได้ที่ http://uis.ocsc.go.th

Previous Article แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
Print
771

Documents to download

x