ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

มศว ลงนามข้อตกลงทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นประธานลงนามข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 9 บี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนี้เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

นิสิตดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลของนิสิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ได้ที่ http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=12450

Previous Article ขอเชิญร่วมกันบริจาคยาและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน
Next Article กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559
Print
139

x