ข่าวสารล่าสุด

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2559

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

นิสิตที่ต้องขอผ่อนผัน
- นิสิตชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือ เรียนวิชาทหารไม่จบ ชั้นปีที่ 3
- อายุ 21 ปี แต่ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ หรือ เกิดปี พ.ศ.2533-2539
- ไม่ประสงค์เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2560 

หลักฐานที่ใช้เพื่อขอผ่อนผันฯ
1. สำเนา สด.9  จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียกการเข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 1 ฉบับ

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการขอผ่อนผันฯ
ขอผ่อนผันได้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2559 ได้ที่
- มศว ประสานมิตร : งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
- มศว องครักษ์ : งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารกีฬา 2 

เดือนมีนาคม 2560 นิสิตรับสำเนาหนังสือขอผ่อนผันฯ เพื่อนำไปแสดงในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

Previous Article เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด “แม่น้ำเจ้าพระยา”
Next Article ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบสถาปนาคณะ
Print
929

x