ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มศว ประจำปีการศึกษา 2559

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมการ์เดนท์ ซีวิว พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นิสิตได้รับทราบนโยบายการจัดกิจกรรม และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย พัฒนานิสิตให้ได้มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความพร้อมเบื้องต้นสำหรับการจัดกิจกรรมขององค์กรนิสิต ตลอดจนเพื่อสร้างความคุ้นเคย ความรัก ความสามัคคีระหว่างนิสิตต่างคณะ ทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการจัดกิจกรรมร่วมกัน

Previous Article เชิญชวนนิสิตประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค ในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10
Next Article มอบเงินประกันอุบัติเหตุให้ผู้ปกครองนิสิต
Print
254

x